web creation software

BHP ORLIŃSCY

I na jawie, i we śnie zawsze zgodnie z BHP

O NAS

Firma BHP ORLIŃSCY świadczy kompleksowe usługi z zakresu bhp, doradztwo, kontrola i nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przestrzegania prawa pracy. Na zlecenie klienta przeprowadzamy szkolenia bhp, tworzymy instrukcje BHP, sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego oraz inną dokumentację, która jest związana z problematyką bhp.

Oferujemy również szkolenia ppoż. oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownicy medyczni, pracujący w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe nabyte w różnych branżach poparte wykształceniem. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę, wysoki poziom szkoleń i dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Zatrudnienie naszej firmy prowadzi do zmniejszenia kosztów pochodnych związanych z zatrudnieniem etatowego pracownika.  
Naszym atutem jest:    
- wszechstronność oferowanych usług;    
- możliwość negocjacji zarówno terminów, miejsc szkoleń, jak i cen.    

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

NASZA OFERTA

Świadczymy usługi w zakresie:

1.

Kompleksowej obsługi firmy z zakresu bhp.

2.

Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup zawodowych.

3.

Tworzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

4.

Kontroli i nadzoru stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.

Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.

6.

Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP.

7.

Prowadzenia postępowań powypadkowych.

8.

Doraźnej analizy stanu BHP.

9.

Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP PIS.

10.

Nieustannie dbamy o jakość naszych usług.

NASZE SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:

Szkilenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Mobirise

Szkolenia z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy

eLearn

Szkilenia zdalne

Szkolenia BHP

 • Wstępne (instruktaż ogólny).
 • Okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych.
 • Okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • Okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych.

Częstotliwość szkoleń w poszczególnych grupach stanowisk

Ggrupy stanowiskTermin pierwszego szkoleniaNie rzadziej niż
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikamido 6 m-cy od rozpoczęcia pracyraz na 5 lat 
Dla pracowników administracyjno-biurowych do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy raz na 6 lat 
Dla pracowników inżynieryjno-technicznych do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy raz na 5 lat
Dla stanowisk robotniczych do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy raz na 3 lata 
Dla stanowisk robotniczych (prace szczególnie niebezpieczne) do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy raz w roku 

Szkolenia z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy.
Organizowane przez nas szkolenia to gwarancja zdobycia niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji przez doœwiadczonych ratowników medycznych
Metoda szkolenia:
Szkolenie jest organizowane w formie pokazu, ćwiczeń praktycznych oraz wykładu.
Poruszane zagadnienia:
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 • Zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu.
 • Postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, odmrożenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na wypadek zatrucia substancjami chemicznymi, porażenia prądem i napadu drgawek.
 • Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej - ćwiczenia na fantomie.
W przypadku firm lub grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy na indywidualnych warunkach.
UWAGA !!!
Zgodnie z Art. 209 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników.
Wyznaczyć pracowników do:
- udzielania pierwszej pomocy,
- wykonywania czynnoœci w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z poz.zm.)
§ 44.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególnoœci pracodawca powinien zapewnić:
Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.
Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
W związku z powyższym proponujemy Państwu szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników, którzy zostaną wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w Waszej Firmie.

Szkolenia PPOŻ

Oferujemy:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW ORAZ EWAKUACJI - Szkolenie przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

  Tematyka szkolenia
  Przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  Zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu.
  Zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia:         
       - ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
       - ewakuacja ludzi i mienia,
       - zasady poruszania się w strefie zadymienia.
  Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.


 • SZKOLEBNIE WSTĘPNE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - Szkolenie przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników.Szkolenie ma na celu zapoznanie nowozatrudnionych pracowników z przepisami i instrukcjami ppoż. oraz zasadami postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

  Tematyka szkolenia
       Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.
       Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
       Zagrożenie pożarowe.
       Zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu.
       Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
       Oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
       Ewakuacja i procedury alarmowe.

 • SZKOLENIE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników oraz pracodawców. Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony ppoż. oraz zdobycie praktycznych umiejętnoœci postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

  Tematyka szkolenia - część teoretyczna 
       
  Przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
       Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.
       Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
       Zagrożenie pożarowe.
       Zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu.
       Rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie.
       Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
       Oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne.
       Ewakuacja i procedury alarmowe.
       Pomoc poszkodowanym w pożarach.
 • UWAGA!!!

  Zgodnie z Art. 209 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy

  § 1. Pracodawca jest obowiązany:

       - zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych    
       wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
       - wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

  W związku z powyższym proponujemy Państwu szkolenia z zakresu zwalczania pożarów oraz ewakuacji dla pracowników, którzy zostaną przez wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w Waszej firmie.

CENNIK

Lp. Usługa Cena
1Instruktaż ogólny 35 zł
2Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 50 zł
3Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami 90 zł
4Szkolenia okresowe stanowiska robotnicze 60 zł
5Szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 60 zł
6Szkolenie ppoż. dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów oraz ewakuacji 60 zł
7Szkolenie ppoż. wstępne 50 zł
8Szkolenie ppoż. okresowe 60 zł
9Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 60 zł
10Instrukcje stanowiskowe BHP 30 zł
11Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (ORZ) - dowolna metoda 90 zł / stanow.
12Opracowanie dokumentacji powypadkowej 200-250 zł
13Stały nadzór bhp (outsourcing) od 200zł/m-c
Ceny zawierają podatek VAT.
W przypadku szkoleń dla większych grup rabaty ustalane są indywidualnie.

Formularz zlecenia szkolenia

Kliknij ikonkę aby pobrać formularz

_

Nasi Partnerzy

   Współpracujemy z następującymi firmami:

"KoMaTax" - firma oferująca usługi z zakresu księgowości dla biznesu.

www.komatax.pl.

"ARMA" - szeroka gama artykułów BHP.

www.skleparma.pl

"KoMaTax" - firma oferująca usługi z zakresu księgowości dla biznesu.

www.komatax.pl.

"ARMA" - szeroka gama artykułów BHP.

www.skleparma.pl

MODNE SEGMENTY STRONY INTERNETOWEJ

Wybieraj spośród dużej ilości gotowych segmentów, jak pełnoekranowe prezentacje,pokazy slajdów, galerie obrazów i wiele innych.

MODNE SEGMENTY STRONY INTERNETOWEJ

Wybieraj spośród dużej ilości gotowych segmentów, jak pełnoekranowe prezentacje,pokazy slajdów, galerie obrazów i wiele innych.

PRZYJAZNE URZĄDZENIIOM MOBILNYM

Bez dodatkowych wymagań, wszystkie witryny, które tworzysz za pomocą "Mobirise", są przyjazne urządzeniom mobilnym. Nie musisz tworzyć specjalnej wersji witryny, będzie ona dostosowywać się automagicznie.

PRZYJAZNE URZĄDZENIIOM MOBILNYM

Bez dodatkowych wymagań, wszystkie witryny, które tworzysz za pomocą "Mobirise", są przyjazne urządzeniom mobilnym. Nie musisz tworzyć specjalnej wersji witryny, będzie ona dostosowywać się automagicznie.

JEST PROSTY I ŁATWY W UŻYCIU

Skróć czas przygotowywania dzięki narzędziu do tworzenia stron internetowych metodą "przeciągnij i upuść". Upuść segment na stronę, edytuj zawartość i publikuj - specjalistyczne umiejętności nie są konieczne.

JEST PROSTY I ŁATWY W UŻYCIU

Skróć czas przygotowywania dzięki narzędziu do tworzenia stron internetowych metodą "przeciągnij i upuść". Upuść segment na stronę, edytuj zawartość i publikuj - specjalistyczne umiejętności nie są konieczne.

MODNE SEGMENTY STRONY INTERNETOWEJ

Wybieraj spośród dużej ilości gotowych segmentów, jak pełnoekranowe prezentacje,pokazy slajdów, galerie obrazów i wiele innych.

MODNE SEGMENTY STRONY INTERNETOWEJ

Wybieraj spośród dużej ilości gotowych segmentów, jak pełnoekranowe prezentacje,pokazy slajdów, galerie obrazów i wiele innych.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe.
Zapraszamy.

Adres

BHP Orlińscy
ul. Mrugacza 1/1
05-120 Legionowo


Dane kontaktowe

Email: bhporlinscy@gmail.com
Telefon: +48 531-677-900
Fax: +48 (22) 490-47-16